[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tục

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tục

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 1. Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Hàm số liên tục tại x= -1

B. Hàm số liên tục tại x= 1

C. Hàm số liên tục tại x= -3

D. Hàm số liên tục tại x= 3

Câu 2. Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=-2

B. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=0

C. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=0,5

D. Hàm số f(x) liên tục tại điểm x=2

Câu 3. Cho :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0) bằng bao nhiêu để hàm số f(x) liên tục tại x=0?

A. 0       B. 1

C. 1/√2       D. 1/(2√2)

Câu 4. Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=-2?

A. a=-5       B. a=0       C. a=5       D. a=6

 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

Câu 1:

Hàm số đã cho không xác định tại x=-1 nên không liên tục tại điểm đó. Tại các điểm còn lại hàm số đều liên tục. Đáp án A

Câu 2:

Hàm số đã cho không xác định tại x=0, x=-2, x=2 nên không liên tục tại các điểm đó. Hàm số liên tục tại x=0,5 vì nó thuộc tập xác định của hàm phân thức f(x). Đáp án là C

Câu 3:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Vậy hàm số liên tục tại x=0 khi và chỉ khi

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đáp án là C

Câu 4:

Ta có :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hàm số liên tục tại x=-2 khi và chỉ khi:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

⇔ -2a – 1 = -11⇔a = 5

Đáp án C

 

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

 

Câu 1: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. Mọi điểm thuộc R

B. Mọi điểm trừ x=0

C. Mọi điểm trừ x=1

D. Mọi điểm trừ x=0 và x=1

Câu 2:Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0) giá trị bằng bao nhiêu để hàm số f(x) liên tục trên R?

A. 0       B. 1       C. √2      D. 2

Câu 3: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=3?

A. a=3      B. a=1/3      C. a=-1/3     D. a=-2

Câu 4:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Phải bổ sung thêm giá trị f(0)bằng bao nhiêu thì hàm f(x) liên tục trên R?

A. 5/7      B. 1/7      C. 0     D. -5/7

Câu 5: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho liên tục tại x=2?

A. -2      B. -1      C. 1     D. 3

Câu 6: Cho hàm số :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Giá trị nào của m để hàm số đã cho liên tục tại x=-2?

A. 7      B. -7      C. 5     D. 1

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1 2 3 4 5 6
A D B A C A

 

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *