[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 1] Unit 4: The mass media (Truyền thông đại chúng)

[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 1] Unit 4: The mass media (Truyền thông đại chúng)

Getting started

 

1. Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read. (Nam và Lan đang nói về việc sử dụng các thiết bị di động và Internet. Nghe và đọc.)

Lan: Nam, chỉ cần nhìn xung quanh. Tất cả những người tôi thấy trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ.

Nam: Vâng. Có thể họ đang trò chuyện, gửi tin nhắn hoặc tìm kiếm tin tức. Tôi không nhiều người đọc báo in.

Lan: Nhớ Minh? Ông nói cha ông đã giảm số lượng các báo in và tạp chí đăng ký.

Nam: Tôi không ngạc nhiên! Mọi người trong hoi của mình bây giờ có thể đọc tin tức trên thiết bị kỹ thuật số của họ.

Lan: Ý anh là ông nội của Minh có thể đọc báo trực tuyến không?

Nam: Vâng. Ông đã bắt đầu sử dụng các máy tính trong thư viện địa phương để truy cập vào Internet khi cha của Minh mua cho anh một máy tính bảng cách đây 4 tháng.

Lan: Thật thú vị! Tuyệt vời khi thấy rằng ngày càng có nhiều người già bắt đầu sử dụng các công nghệ mới.

Nam: Vâng, ông bà tôi và hầu hết bạn bè chúng tôi vẫn đọc báo in, nghe radio, xem TV hay DVD. Tôi nghĩ rằng họ có thể tìm thấy nó rất khó để tìm hiểu cách sử dụng Net.

Lan: Tôi đồng ý, nhưng họ luôn có thể tìm thấy ai đó để hướng dẫn họ qua quá trình này. Tôi nghĩ rằng vấn đề là nhiều người lớn tuổi có thể không hiểu được lợi ích của thông tin trực tuyến.

Nam: Vâng, nhưng một khi họ bắt đầu sử dụng Internet, họ cũng có thể kết nối với bạn bè và thành viên gia đình bất cứ lúc nào.

Lan: Đúng rồi. Những lợi ích rất lớn! Tôi sẽ bị mất mà không có các trang web mạng xã hội của tôi. Tôi không thể làm các dự án trường học của tôi mà không có Internet.

Nam: Cá nhân tôi nghĩ rằng bạn đang nghiện các phương tiện truyền thông xã hội và dựa quá nhiều vào Internet. Bạn vẫn có thể sử dụng các phương tiện khác như báo in, tạp chí và sách, hoặc đài phát thanh và truyền hình cho các mục đích khác nhau.

2. Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây)

1. They are chatting, sending messages or searching for news.

2. Because everyone in his house can read the news on digital devices.

3. He had used the computers in the local library to access the Internet.

4. She thinks that they may not understand the benefits of online information.

5. He thinks that she is addicted to social media and relies too much on the Internet.

6. Students’answers.

3. Complete the table with the appropriate words and phrases in the box. (Hoàn thành bảng với từ và cụm từ thích hợp trong hộp.)

Digital devices The mass media Online activities
smartphones, tablet PCs, computers newspapers, magazines, radio, TV, DVDs, social media, the Internet chatting, sending messages, reading online newspapers, accessing the Internet, searching for news

4. Match each verb with the correct preposition. Discuss their meanings with a partner.(Khớp mỗi động từ với giới từ đúng. Thảo luận về ý nghĩa của chúng với một người bạn.)

search for: tìm kiếm.

connect with: kết nối với.

5. Read the following sentence. Underline the verbs. What tenses are they in? (Đọc câu sau đây. Gạch dưới các động từ. Chúng đang ở thì nào?)

He had already started using the computers in the local library to access the Internet when Minh’s dad bought him a tablet PC four months ago.

 

Language

 

Vocabulary

1. Match the words/phrases in the box with the definitions. (Khớp các từ / cụm từ trong hộp với các định nghĩa.)

a. 3 b. 1 c. 5 d. 2 e. 6 f. 4

2. Complete the sentences with the words/phrases in 1. (Hoàn thành câu với các từ / cụm từ trong 1.)

1. the mass media 2. addicted 3. social networking
4. efficient 5. instant messaging 6. cyberbullying

Pronounciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the ending -ed of the verbs. (Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến kết thúc -ed của động từ.)

2. Listen and repeat the sentences. Notice the verbs ending -ed. (Nghe và lặp lại các câu. Chú ý các động từ kết thúc bằng -ed)

1. The library reduced the number of print newspapers and magazines that they used to subscribe to.

2. The graph compares the amount of informati received over a ten-year period.

3. Have you downloaded the files related to our s media project, which I emailed you yesterday?

4. Paper was invented before the printing machine.

5. New electronic devices have been developed cater to users’ ever-changing needs.

6. Social networking has influenced young people’s way of life.

Grammar

1. Match each verb with an appropriate prepoposition (Khớp mỗi động từ với một giới từ thích hợp.)

search for listen to think of carry out rely on

2. Make sentences with the verbs in 1. (Đặt câu với động từ trong 1.)

The past perfect vs. the past simple

1. Put the verbs in brackets in the correct tenses. Make changes if necessary. (Đặt động từ trong ngoặc ở các thì đúng. Thực hiện thay đổi nếu cần thiết.)

1. had invented, completed 2. appeared, helped 3. had risen, started 4. understood, had read
5. Had (ever)… appeared, took part, had 6. got, submitted, showed, had arrived 7. had already finished, left, arrived

2. Complete the following sentences, using either the past simple or past perfect, and your own ideas. (Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành, và những ý tưởng của riêng bạn.)

1. … had used the library’s computer to get access to the Internet.

2. … rang his doorbell.

3. … started sending me their greetings/ had already posted their greetings for my birthday.

4. … they began drawing their charts.

5. … the teacher changed the topic.

6. … he wrote a brief description of the data.

 

Reading

 

1. Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to look up unfamiliar words. (Làm việc theo cặp. Đặt các từ và cụm từ liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng trong ba nhóm: in, truyền hình và Internet. Sử dụng từ điển để tra các từ lạ.)

Print: books, magazines, leaflets, newspapers.

Television: news programmes, dramas, reality shows, documentaries.

The Internet: email, websites, instant messaging, data sharing, social networking.

2. Quickly read the text and choose the best heading. (Nhanh chóng đọc các văn bản và chọn tiêu đề hay nhất.)

b. Forms of mass media.

3. Match each of the following words with its meaning. Use a dictionary if necessary.(Khớp mỗi từ sau đây với ý nghĩa của nó. Sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

a. 3 b. 4 c. 6 e. 1 f. 5

4. Read the text again. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box (Đọc văn bản một lần nữa. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô đúng.)

1. F 2. T 3. F 4. T 5. NG

5. Work in pairs. Tell each other about the forms of mass media that you use every day. Explain how you benefit from using them. (Làm việc theo cặp. Nói về các hình thức truyền thông đại chúng mà bạn sử dụng hàng ngày. Giải thích cách bạn được hưởng lợi từ việc sử dụng chúng.)

 

Speaking

 

1. Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner. (Hoàn thành cuộc trò chuyện sau đây, bằng cách sử dụng câu trong hộp. Sau đó, luyện tập nó với một người bạn.)

1. I closed it already.

2. someone hacked it last month.

3. I’m busy to prepare for the exam at the end of the school year.

4. it’s fun to share with our friends our work and feelings sometimes.

5. Er… Most of my day.

6. I also read others’profiles miles away.

2. Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different. (Đặt những ý kiến sau đây về việc sử dụng các mạng xã hội trong hộp thích hợp. Thêm của bạn nếu chúng khác nhau.)

Positive opinions: 2,4,5 Negative opinions: 1,3,6

3. Work in pairs. Have a similar conversation as the one in 1, discussing the advantages and disadvantages of using social networks and how you use them. Use the ideas in 2.(Làm việc theo cặp. Tạo một cuộc trò chuyện tương tự như phần 1, thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng các mạng xã hội và cách bạn sử dụng chúng. Sử dụng ý tưởng trong 2.)

 

Listening

 

1. Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box. (Đọc về cách ba học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Hoàn thành câu với các từ trong hộp.)

1. app 2. record 3. GPS 4. interactive
5. connect 6. audio 7. updates

2. Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about. (Nghe một cuộc trò chuyện giữa hai học sinh nói về các ứng dụng học ngôn ngữ. Điều gì sau đây họ lại không nói về?)

Đáp án: 2 và 3.

3. Listen again. Give answers to the following questions. (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi sau:)

1. She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go.

2. Because she wants to improve her English.

3. She uses some social networking sites.

4. She used a free programme on her smartphone.

4. Work in groups of four. Listen again. What do think about Lan’s ways of improving her English? What can you learn from her experience? (Làm việc trong nhóm bốn người. Lắng nghe một lần nữa.Bạn suy nghĩ gì về cách cải thiện tiếng Anh của Lan? bạn có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm của cô?)

 

Writing

 

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how to describe a pie chart. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về sự khác biệt giữa một đồ thị và biểu đồ và làm thế nào để mô tả biểu đồ hình tròn.)

Charts and graphs represent a series of data but they are different from each other. Graphs are mainly used to represent variation in values over a period of time. Charts are used to give information about the frequency of different quantities in a single pictorial representation.

To describe a pie chart we should specify the information (content) and proportion of each segment, which can be measured in percentages (%) or fractions (e.g. one-third, a quarter).

2. The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in Intel Secondary School. Complete the description with the words in the box. (Biểu đồ hình tròn dưới đây minh họa các hình thức truyền thông được sử dụng bởi các sinh viên trong trường Trung học Intel. Hoàn thành các mô tả với các từ trong hộp.)

1. preferences 2. recorded 3. majority
4. tied in 5. dominant 6. the least

3. Study the pie chart and write a paragraph of 130-160 words to describe it. (Nghiên cứu các biểu đồ hình tròn và viết một đoạn 130-160 từ để mô tả nó.)

The pie chart shows students’ preferred online resources recorded in a survey carried out at Intel Secondary School Library in 2014. Following is a brief description of the students’preferences.

We can see that a majority of students played interactive games, which rank the first at 30%. Fiction e-books line in the second at 20%, and are at 10% less than interactive games. Online magazines rank the third at 18% while non-fiction e-books account for 15%. Online dictionaries are the fifth library resource at 11%. Only a minority of students, or 6%, used science journals, which is the least popular of all resources, and used fivefold less than the most preferred resource, interactive games.

To conclude, the dominant form of online resources used by the students at Intel Secondary School Library is interactive games. Of all the other resources – fiction e-books, online magazines, non-fiction e-books, online dictionaries and science journals – students used science journals the least.

 

Communication and Culture

 

Communication

1. Listen to a conversation between Nam and Mai about learning English with video. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe một cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai về việc học tiếng Anh với video. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

1. F 2. T 3. T 4. F 5. F

2. Work in groups. Discuss what videos you would like to watch in your English lessons classes. Give reasons. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về các video mà bạn muốn xem ở lớp học tiếng Anh của bạn. Đưa ra lý do.)

The video clips are powerful audio-visual resources for learning a language.

They can:

– provide authentic language use.

– capture learners’attention.

– increase their motivation.

– enhance their learning experience.

Culture

1. Read the following text and give short answers to the questions. (Đọc văn bản sau đây và đưa ra câu trả lời ngắn cho các câu hỏi.)

1. They are for communication, entertainment and security on the Internet.

2. Because they want to have more advanced options than basic services.

3. A video-sharing app is an application for creating videos and sharing them with family and friends.

4. They are action and adventure games followed by puzzles and board games.

5. Besides protecting smartphones and tablet devices from theft and loss of data, these security apps detect and remove viruses as well as phishing scams.

6. We should go through its functions very carefully and read the user reviews.

2. Work in groups. Discuss some popular social networking apps and their functions. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về một số ứng dụng mạng xã hội phổ biến và chức năng của chúng.)

 

Looking back

 

Pronounciation

1. Put the verbs from the box in the appropriate columns. (Đặt động từ trong hộp vào các cột thích hợp.)

/t/ /d/ /id/
watched, surfed, checked installed, shared, offered updated, provided, downloaded

2. Listen to the sentences and pay attention to each verb. Write 1 or 2 or 3 in the column, corresponding to the pronunciation of the ending ed’ of each verb. (Nghe câu và chú ý đến từng động từ. Viết 1 hoặc 2 hoặc 3 trong cột, tương ứng với cách phát âm của ed trong kết thúc của mỗi từ.)

/t/ /d/ /ed/
developed, influenced, produced declined, emerged, compared downloaded, invented, provided

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành câu với các từ trong hộp.)

1. social media 2. social networking 3. mass media
4. app 5. advent 6. Microblogging

Grammar

1. Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi khoảng cách với một giới từ thích hợp.)

1. on 2. out 3. to 4. for 5. of/about 6. with

2. Match the two halves of the sentences. (Khớp hai nửa của câu.)

1. b 2. d 3. a 4. e 5. f 6. c

3. Put the words in brackets in the past simple or past perfect tense. (Đặt các từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1. had had 2. attended 3. deleted, had received
4. got, stopped 5. had wasted, started 6. had edited, uploaded

 

Project

 

1. Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class. (Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Câu hỏi gợi ý:

1. What social networking sites do you use?

2. What information do you have on your webpage?

3. Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net?

4. Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people’s blogs? What do you think of blogging?

5. Have you used any online gambling sites? How do they work?

 

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 tập 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *