[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

 

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Phân biệt các dung dịch sau : (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2CO3bằng phương pháp hoá học với hoá chất duy nhất là

A. NaOH. B. Ba(OH)2 C, HCl, D. H2SO4

Câu 2: Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên

A. Dung dich BaCl2.

B. Dung dich phenolphtalein.

C. Dung dich NaHCO3.

D. Quy tím.

Câu 3: Thuốc thử nào dưới đây nhận biết được 3 dung dịch riêng biệt Na2CO3, MgCl2 va Al(NO3)3 (chỉ dùng một lần thử với mỗi dung dịch) ?

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch HCl

C. dung dịch BaCl2. D, dung dịch H2SO4.

Câu 4: Có 6 chất rắn riêng biệt gồm CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O và hỗn hợp (Fe + FeO). Có thể dùng dung dịch chứa chất nào sau đây để phân biệt 6 chất rắn trên ?

A. H2SO4 đặc nguội B. HCl loãng, đun nóng

C. HNO3 loãng D, H2SO4 loãng

Câu 5: Cho sơ đồ mô tả thí nghiệm như hình vẽ :

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Để dung dịch Br2 trong bình tam giác mất màu thì dung dịch X và chất rắn Y là

A, H2SO4 và NaNO3. B. H2SO4 và CaCO3.

C. H2SO4 và Na2SO3. D. H2SO4 và Ca3(PO4)2

Câu 6: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt : CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, K2CO3, (NH4H2SO4, NH4NO3, người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. Kim loại K B. Kim loại Ba

C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch BaCl2

Câu 7: Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO4, để thu được NaCl tinh khiết, người ta lần lượt dùng các dung dịch

A. NaOH dư, Na2CO3 dư, H2SO4 dư, rồi cô cạn.

B. BaCl2 dư, Na2CO3 dư, HCl dư, rồi cô cạn.

C. Na2CO3 dư, HCl dư, BaCl2 dư, rồi cô cạn.

D. Ba(OH)2 dư, Na2SO4 dư, HCl dư, rồi cô cạn.

Câu 8: Có 3 lọ không ghi nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch (có cùng nồng độ) KCl, KBr, KI. Hai thuốc thử có thể dùng đề xác định dung dịch chứa trong mỗi lọ là:

A. khí O2 và dung dịch NaOH.

B. khí Cl2 và hồ tính bột.

C. brom long và benzen.

D. tính bột và brom lỏng.

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-B 2-A 3-A 4-B 5-C 6-B 7-B 8-B

 

Câu 4:

Thuốc thử cần dùng là dung dịch HCl loãng, đun nóng

CuO + HCl → dung dịch màu xanh dương

FeO + HCl → dung dịch màu xanh nhạt

Fe3O4 + HCl → dung dịch màu vàng

MnO2 + HCl → dung dịch màu vàng lục

Ag2O + HCl → chất rắn chuyển nâu đen sang trắng

(Fe + FeO ) + HCl → khí, dung dịch màu xanh nhạt

Câu 7:

Bước 1. Dùng dung dịch BaCl2

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Lọc kết tủa được dung dịch gồm: Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cl

Bước 2. Thêm dung dịch Na2CO3 dư

R2+ + CO32- → RCO3

(R2+ là Mg2+. Ba2+, Ca2+)

Lọc kết tủa thu được dung dịch gồm: Na+, CO32-, Cl

Bước 3. Dùng dung dịch HCl

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

Cô cạn dung dịch thu được NaCl

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học TẠI ĐÂY  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *