Thẻ: kiến thức trọng tâm địa lý 12

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cựu Long

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng sông Hồng

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 21: Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng